Statuten

Vastlegging Statuten Vereniging Dorpsraad Grijpskerke

Heden, de 10 augustus 2001 , verschenen voor mij,

Mr. Petrus Adrianus Matthijssen, notaris met plaats van vestiging Middelburg:
1. de heer Nicolaas Antonius Sengers, Geboren te Ginneken en Bavel op vierentwintig november negentienhonderd zevenendertig, wonende te 4364 AB GRIJPSKERKE, gemeente Veere, Kerkring 11, gehuwd ;
2. de heer Jan Willem Bartels, geboren te Wierden op 1 mei negentienhonderd en drieënveertig, wonende te 4364 AN Grijpskerke, Kerkring 16, gehuwd;

De comparanten verklaarden bij deze een vereniging op te richten en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten.

NAAM EN ZETEL EN DUUR

Artikel 1.
a. de vereniging draagt de naam “DORPSRAAD GRIJPSKERKE”; hierna ook wel te noemen Dorpsraad;
b. de Dorpsraad is gevestigd te GRIJPSKERKE, gemeente Veere;
c. onder Grijpskerke worden tevens begrepen de buurtschappen Buttinge, Poppendamme en Hoogelande;
d. de Dorpsraad is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL

Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel: met alle binnen haar vermogen liggende middelen de leefbaarheid van de dorpsgemeenschap Grijpskerke voor nu en in de toekomst te bevorderen. De vereniging zal zich hierbij dienen te richten op de dorpsgemeenschap Grijpskerke en te realiseren dat eventuele groepsbelangen ondergeschikt zijn aan de algemene belangen, in het geval dat deze niet te combineren zijn.

2. De vereniging richt zich met name op de volgende punten:
a. het behartigen van de belangen van de bevolking van Grijpskerke met het oog op het welzijn;
b. het bevorderen van het meedenken, meebeslissen, de medeverantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid met betrekking tot het eigen woon- en leefmilieu;
c. het bevorderen van overleg en samenwerking tussen diverse groepen verenigingen, organisaties en personen;
d. het opsporen van wensen en behoeften van de bevolking en daaraan in samenwerking met particulier initiatief, overheid en overige instanties uitvoering te geven;
e. het bevorderen, coördineren en (zonodig zelf) organiseren van activiteiten en voorzieningen;
f. behartigen van de belangen van de kern Grijpskerke bij de overheid, onder andere door overleg en door gevraagd of ongevraagd de overheid van advies te dienen omtrent aangelegenheden waarbij de belangen van zijn gebiedsdeel zijn betrokken.

Artikel 3.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
1. Het tot stand brengen van een regelmatig overleg met de bevolking van Grijpskerke en zich aldus een mening te vormen over de algemene opinie.
2. Zoveel mogelijk overleg te plegen en samen te werken met de desbetreffende overheids- en andere instanties.
3. Het opstellen, uitwerken en zo mogelijk uitvoeren van programma’

VERENIGINGSJAAR

Artikel 4
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot één januari van het volgende jaar.

LEDEN

Artikel 5.
1. Leden van de vereniging zijn allen vanaf zestien jaar en woonachtig in Grijpskerke, die instemmen met de uitgangspunten en de doelstellingen van de vereniging zoals die zijn omschreven in Artikel 2, en die zich daartoe schriftelijk bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten.
2. Het bestuur beschikt over de toelating van leden. Zij kan voor de toelating na verkregen goedkeuring door de algemene vergadering criteria vaststellen. Indien het bestuur afwijzend beschikt, kan de algemene vergadering op verzoek van het kandidaat-lid, het bestuur gehoord, alsnog tot toelating beslissen.
3. De leden hebben stemrecht over alle zaken die zich in de vereniging voordoen.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN

Artikel 6.
1. De door de leden verschuldigde contributies en overige bijdragen worden vastgesteld door de algemene vergadering.
2. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet zijn voldaan.
3. Personen, van wie het lidmaatschap een aanvang heeft genomen of is geëindigd of die zijn geschorst, zijn over het jaar, waarin de aanvang, het einde of de schorsing plaatsvindt, de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
4. Het bestuur kan, wanneer dit naar haar oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of gedeeltelijk niet zal worden ingevorderd.
5. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot:
a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

BEEINDIGING LIDMAATSCHAP

Artikel 7.
Het lidmaatschap eindigt door:
1. schriftelijke opzegging voor 31 december van enig jaar aan het bestuur, waarbij het lidmaatschap als beëindigd wordt beschouwd met ingang van het volgende verenigingsjaar;
2. vervallenverklaring door het bestuur wegens niet-betaling van de contributie binnen een maand na aanmelding;
3. vervallenverklaring door het bestuur om andere dan onder 2 genoemde redenen, behoudens beroep na schriftelijke aanzegging van de vervallenverklaring op de algemene vergadering;
4. overlijden.

BESTUUR

Artikel 8.
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven leden, die door de algemene vergadering uit de leden der vereniging worden gekozen.
Jaarlijks treedt een of meer van de leden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. In tussentijdse vacature(s) wordt in de eerstvolgende algemene vergadering na het ontstaan ervan voorzien. Een tussentijds gekozen bestuurslid treedt in de volgorde van aftreden in de plaats van diegene, die hij vervangt. De totale aaneengesloten zittingsduur van een bestuurslid is acht jaar.
2. Kandidaatstelling kan door ieder lid plaatsvinden, tot het moment van aanvang van de algemene vergadering.
3. Indien het aantal bestuursleden daalt beneden het minimum, blijft het bestuur bevoegd, met dien verstande, dat zo snel mogelijk in de bestaande vacature(s) dient te worden voorzien.
4 Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
5. De voorzitter en / of de secretaris en / of de penningmeester vertegenwoordigen de Dorpsraad in en buiten rechten.
6. Bij verhindering van de in lid 1 genoemde personen komt vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
7. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de Dorpsraad binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
8. Tot de taak van het bestuur behoort de algemene leiding van de vereniging en de uitvoering en handhaving van de statuten, reglementen en besluiten.
9. Van een bestuursfunctie zijn uitgesloten raadsleden van de gemeente Veere.
10. Het bestuur kan voor deeltaken werkgroepen instellen, hiervan moet tenminste één bestuurslid deel uitmaken. Het bestuur stelt de opdracht voor de werkgroep vast en beslist over opheffing.

BESTUURSVERGADERING

Artikel 9
1. Het bestuur van de vereniging vergadert zo vaak als het dit nodig acht, doch houdt tenminste vier keer per jaar een vergadering en belegt tevens twee maal per jaar een algemene ledenvergadering. Er dient eveneens een bestuursvergadering te worden gehouden op verzoek van tenminste twee bestuursleden.
2. Bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem.

GELDMIDDELEN

Artikel 10
De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
1. contributies van leden;
2. bijdragen van begunstigers;
3. subsidies;
4. schenkingen;
5. erfstellingen;
6. legaten;
7. overige baten.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 11
1. Jaarlijks voor één april wordt, behoudens verlenging van deze termijn, de algemene ledenvergadering gehouden, waarin periodieke bestuursverkiezingen plaatsvinden, het bestuur zijn verslag uitbrengt en onder overlegging van de nodige bescheiden rekening en verantwoording doet over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid.
2. Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.
3. Tevens wordt in die vergadering een commissie benoemd van tenminste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, en die wordt belast met het onderzoek van de rekening en verantwoording van het bestuur over het lopende boekjaar. Deze commissie brengt in de volgende jaarlijkse algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen.
4. Het bestuur is voorts bevoegd een algemene vergadering te beleggen wanneer het dit nodig acht. Het is tot de bijeenroeping op een termijn van niet langer dan vier weken verplicht, wanneer tenminste tien leden een daartoe strekkend schriftelijk verzoek bij het bestuur hebben ingediend. Wanneer het bestuur aan een dergelijk verzoek niet binnen veertien dagen gevolg heeft gegeven, zijn de verzoekers tezamen bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering, die zonodig zelf in haar leiding voorziet.
5. De algemene vergaderingen zijn openbaar.

BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 12
1. Voor zover in deze statuten niet anders wordt bepaald, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Over zaken wordt mondeling gestemd; over personen dient op verzoek van tenminste een aanwezig lid schriftelijk te worden gestemd. Blanco stemmen tellen niet mee. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk.
2. Wordt bij een verkiezing bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan volgt een tweede vrije stemming. Verkrijgt ook dan niemand de volstrekte meerderheid, dan vindt herstemming plaats tussen hen, die bij een tweede stemming tegelijkertijd het hoogste aantal stemmen op zich verenigden, of, indien het hoogste stemmental niet tegelijkertijd verkregen werd door twee of meer personen, tussen hen, die bij de tweede stemming de hoogste twee aantallen stemmen verwierven. Wordt bij de derde stemming geen volstrekte meerderheid behaald, dan wordt degene, die bij deze stemming het hoogste aantal stemmen verkreeg, geacht te zijn gekozen. Wordt bij de derde stemming het hoogste aantal stemmen tegelijkertijd verkregen door twee of meer personen, dan beslist het lot.

COMMISSIES, ADVISEURS

Artikel 13
1. Ter bevordering van het doel van de vereniging kan het bestuur, waar nodig, besluiten tot het instellen van vaste en tijdelijke commissies, waarvan tenminste één lid van het bestuur deel uitmaakt.
2. De taak van de commissie is:
a. het verzamelen van informatie;
b. het inventariseren van verlangens betreffende het werkterrein van de commissie;
c. het formuleren van voorlopige standpunten en werkplannen;
d. overleg plegen met andere commissies en het bestuur van de Dorpsraad.
3. Bevoegdheden en werkwijze van deze commissies kunnen worden geregeld in een huishoudelijk reglement.
4. Het bestuur van de Dorpsraad houdt zich alleen na overleg met de commissie bezig met activiteiten die in voorbereiding zijn bij de commissie. Het bestuur kan zich laten bijstaan door externe adviseurs.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 14
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, dat geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met deze statuten en/of de wet.
2. In gevallen, waarin de wet, de statuten en het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 15
1. Wijziging van deze statuten is mogelijk bij besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste zeven dagen bedragen.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten op voorstel van het bestuur of van tenminste tien leden met een meerderheid van tenminste twee/derde deel van de uitgebrachte geldige stemmen en onder voorwaarde, dat tenminste twee/derde deel van het aantal leden aanwezig is.
4. Is het vereiste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen veertien, doch niet binnen zeven dagen, een tweede algemene vergadering bijeen geroepen, die ongeacht het aantal aanwezigen, het voorstel tot statutenwijziging kan aannemen met een meerderheid van tenminste twee/derde deel der uitgebrachte geldige stemmen.
5. Het bepaalde in de eerste twee leden is niet van toepassing indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
6. De statutenwijziging treedt in werking nadat er een notariële akte van is opgemaakt. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

ONTBINDING DER VERENIGING

Artikel 16
1. Ontbinding der vereniging is mogelijk bij besluit van de algemene vergadering, genomen op voorstel van het bestuur of van tenminste tien leden met een meerderheid van tenminste twee/derde deel van de uitgebrachte geldige stemmen en onder voorwaarde, dat tenminste twee/derde deel van het aantal leden aanwezig is.
2. Het in de leden een, twee, vier en vijf van artikel 15 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
3. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening van de bezittingen te zijn. Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging zullen overeenstemmen.

SLOTBEPALINGEN

Voor de eerste maal zijn tot bestuursleden benoemd:
1. De heer Nicolaas Antonius Maria Sengers, voornoemd als secretaris;
2. De heer Jan Willem Bartels, voornoemd, als voorzitter;
3. Mevrouw Petronella Adriana Yvonne Desiree de Jonge, geboren te Bergen op Zoom op twee december negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 4364 AZ Grijpskerke, Bergwei 31, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, als penningmeester;
4. De heer Abraham van der Schuyt, geboren te Amsterdam op achtentwintig mei negentienhonderd eenendertig, wonende te 1217 RP Hilversum, Boomberglaan 59, gehuwd, als gewoon bestuurslid;
5. De heer Peter Ietse Hendrik Sneltjes, geboren te Utrecht op vijftien februari negentienhonderd drieënzestig, wonende te 4364 TB Grijpskerke, Middelburgseweg 19, gehuwd, als gewoon bestuurslid.

Deze akte is in minuut verleden te Middelburg op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparanten zijn mij notaris bekend.

De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.

De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, vòòr het verlijden van de akte van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door comparanten en mij, notaris, ondertekend.