Tagarchief: Walcheren

Informatiebijeenkomst watersysteem Walcheren

Op woensdag 13 juli organiseert waterschap Scheldestromen een informatiebijeenkomst over het watersysteem in het afvoergebied Walcheren. Voor de Planvorming Wateropgave (PWO) onderzoekt het waterschap het watersysteem in dit gebied. De bijeenkomst start om 19.30 uur in hof Poppendamme, Poppendamseweg 3a, 4364 SL in Grijpskerke.

Modelberekeningen

Om na te gaan of het watersysteem onder normale en extreme situaties goed functioneert en opgewassen is tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen, heeft het waterschap om te beginnen de huidige situatie onderzocht en geanalyseerd. Bij die analyse zijn gegevens over het peilbeheer, neerslagstatistieken en ervaringen uit de praktijk gebruikt om met behulp van modellen te berekenen hoe het watersysteem onder verschillende omstandigheden functioneert.

Informatiebijeenkomst

Bij die analyse is zo goed mogelijk rekening gehouden met de verschillende belangen van landbouw, natuur, recreatie, bedrijfsleven en inwoners van een gebied. De resultaten worden tijdens de bijeenkomst gepresenteerd en met de belanghebbenden besproken. De inbreng van de verschillende belanghebbenden wordt gebruikt om de situatie van het gebied zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Samen met deze informatie onderzoekt het waterschap welke maatregelen passend zijn. Dit maatregelenpakket wordt in een volgende informatiebijeenkomst toegelicht en uiteindelijk uitgewerkt tot een watergebiedsplan.

Planvorming Wateropgave

Zorgen voor een juist waterpeil in de sloten en andere watergangen in het gebied is voor inwoners en grondgebruikers van groot belang. In de PWO werken belanghebbenden uit de streek samen met het waterschap aan een maatregelenpakket om knelpunten in het watersysteem te verhelpen. Uitgangspunt is het zo veel mogelijk voorkomen van een overschot of tekort aan water onder normale en extreme omstandigheden en zorgen voor een goede waterkwaliteit. Ook wordt een nieuw peilbesluit voorbereid. Een peilbesluit geeft de waterpeilen voor het gebied aan die het waterschap nastreeft en handhaaft. Het streven is om het deelgebied Walcheren in 2018 op orde te hebben. Daarmee voldoet het waterschap aan de (inter-)nationale eisen die zijn vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Op de website van waterschap Scheldestromen vindt u onder www.scheldestromen.nl/pwo meer informatie over PWO en deelgebied Walcheren. Het gebied dat bij de PWO Walcheren wordt bekeken